Nagyker Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az A1 Solar Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) nagykereskedelmi tevékenységének és szolgáltatásainak feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF a Társaság által forgalmazott termékek értékesítése során az ügyfeleivel kötött minden adásvételi / szállítási szerződésre irányadó, amennyiben az érintett felek írásban eltérően nem állapodtak meg. A jelen ÁSZF a keltezésnél érvényes napon lép hatályba.

1. A Társaság adatai:

a. Cégnév: A1 Solar Kft.

b. Székhely és levelezési cím: 2045 Törökbálint, Szent István utca 71.

c. Cégjegyzék szám: 13-09-211369

d. Adószám: 27285248-2-13

e. Közösségi adószám: HU27285248

f. Ügyvezetők: Marsai Miklós, Kovács István Péter, Szenyán Endre

g. Központi elérhetőség: személyesen raktárhelyünkön (1225 Budapest, Ipartelepi u. 3/A), telefonon: +36 20 351 6383, e-mailben: a1solar@a1solar.hu

2. A tevékenységi kör meghatározása

Napelemek és fotovoltaikus rendszerek alkatrészeinek nagykereskedelme.

3. A vevői kör meghatározása

A Társaság vevői körébe tartozónak tekinti a napelemes rendszerek kivitelezésével foglalkozó gazdasági társaságokat és egyéni vállalkozókat, amelyek / akik tevékenységi körében a villanyszerelés, egyéb villamos berendezések kereskedelme és napelemes szerelés megtalálható. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a tevékenységi kör meglétéről meggyőződjön. A Társaság rögzíti, hogy a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek irányába nem értékesít árukat a nagykereskedésében, ezért a jogügyletekre nem alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet. A továbbiakban a fenti vevői körbe tartozó személy: Vevő.

4. Az adásvételi / szállítási szerződés létrejötte

A Vevő elektronikus levélben, telefonon vagy személyesen adhatja le a rendelési igényét az adott értékesítő felé. Amennyiben a megrendelt áruk készleten vannak, az értékesítő a Vevő kérésének megfelelően árajánlatot vagy díjbekérőt állít ki, mely tartalmazza a Vevő által megrendelt tételeket, darabszámukat, és az árat.

Amennyiben a megrendelt áru készlethiányos és beszerzésre vár, az értékesítő 25% előlegről küld díjbekérőt a Vevőnek. A készlethiányos és beszerzésre váró áru esetén a 25% előleg megfizetése az áru beszállításának feltétele. Hitelkeret nem használható fel a készlethiányos és beszerzésre váró áru előlegéhez.

A Vevő a rendeléshez tartozó díjbekérő határidőre történő megfizetésével (scannelt, elektronikus levél, vagy postai levél) visszavonhatatlanul elfogadja a megrendelőn lévő feltételeket, árakat és az ÁSZF rendelkezéseit, és a megrendelés létrejön.
A megrendelést tartalmazó dokumentum tartalmi ellenőrzése a megküldés után a Vevő feladata. A megrendelés késedelmes vagy pontatlan leadásából származó felelősség a Vevőt terheli.

Amennyiben a díjbekérő teljes összege nem kerül átutalásra a fizetési határidőig, úgy a megrendeléskor a vállalatirányítási rendszerben rögzített termékmennyiségek foglalása megszűnik, és a megrendelés törlésre kerül.

5. Árak és árazás

A Vevők (nagykereskedelmi partnerek) az árainkat időszakosan kiküldött árlistákból ismerhetik. Az új árlista kiküldése után a korábbi árlisták és akciók hatálya megszűnik.

Az árlistában a termékek ára forintban kerül feltüntetésre. Az árlista nettó árakat tartalmaz.

Árváltozás esetén a 4. pont szerint már visszavonhatatlanul elfogadott megrendelésekre nem vonatkoznak az új árak.
Euróban is van lehetőség fizetésre, ebben az esetben az aktuális nagykereskedelmi árlistában szereplő árak a meghatározók.

6. Teljesítés

A Társaság kizárólag az általa írásban visszaigazolt megrendelés teljesítésére köteles. Amennyiben az áru beszerzése a Társaságnak fel nem róható okból lehetetlenné válik, vagy a megrendelés teljesítése hasonló körülmények következtében aránytalan nehézséggel járna, a Társaság az ilyen tartalmú, Vevőhöz intézett értesítéssel a körülmény időtartamára mentesül a szállítási kötelezettsége alól.

7. Az áru átvétele és raktározása

Az elfogadott megrendelések átvételére az értékesítővel történt egyeztetés után van lehetőség. Az áru átvétele történhet személyesen a megrendelő részéről a raktárban, vagy kiszállítással a Vevő által megadott címre. A személyes áru átvétele során a Társaság köteles az áru átadásához, Vevő pedig az áru átvételéhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. A megrendelt eszközök és áruk kiadására kizárólag a teljes vételár megfizetését, illetve a hitelkeret aktiválását követően kerül sor. A jelen alpontban foglalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztásából eredő hátrányos következményekért a mulasztó fél tartozik felelősséggel. A Vevő által történő szállítás esetén a Társaság teljesítése a Vevő felé a szállítmányozónak / fuvarozónak történő átadáskor megvalósul. A szállítás során keletkezett esetleges károkért, sérülésekért a szállítmányozó / fuvarozó felel, és ennek esetleges ügyintézése vagy biztosítási eljárása a szállítást megrendelő fél felelőssége.

Késedelem következményei

A Vevő fizetési késedelem esetén köteles a Ptk.-ban a vállalkozásokra vonatkozóan meghatározott mindenkori késedelmi kamat mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamatot (amely a jelen szerződés létrejöttének napján: a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat + 8 %, azaz plusz nyolc százalék), valamint 40 (negyven) eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint számított forint összeget – behajtási költségátalányként – a Társaság részére megfizetni. A késedelmi kamat összegéről a Társaság kamat terhelő levelet állít ki, amelyet Vevő köteles a kiállítás napjától számított 8 (nyolc) napon belül kiegyenlíteni. A Vevő által bármilyen jogcímen megfizetett összegeket a Társaság jogosult először a késedelmi kamatkövetelésével szemben elszámolni. A Társaság jogosult a további megrendelések teljesítését mindaddig megtagadni, amíg Vevő a kamatokkal növelt tartozását ki nem egyenlíti.

Árváltoztatási jog

A Társaság a vételárat egyoldalúan állapítja meg és bármikor – ideértve azokat a folyamatban lévő ügyeket is, ahol az előleg számla már kiegyenlítésre került, illetve a végszámla még nem került kiegyenlítésre vagy kiállításra – előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosíthatja.

Fizetési garanciák

Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Vevő által a szerződés alapján megvásárolt és továbbértékesített áruk ellenértéke közvetlenül a Társaságot illeti meg. Vevő fizetési késedelme esetén továbbá a Társaságtól megvásárolt és még tovább nem értékesített áruk a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettség biztosítékául szolgálnak. Amennyiben a Vevő a jelen pontban foglalt rendelkezéseket megszegve a Társaság követelésének biztosítékául szolgáló ellenértéket, illetve árukat elvonja, úgy az ebből eredő valamennyi következményért felelősséggel tartozik.

Személyes vagy szállított áruátvétel esetén a Vevő felelős átnézi az átvett árut, és aláírásával igazolja, hogy megfelelő árut a megfelelő darabszámban vette át, vagy már a szállítólevélen jeleznie kell az esetleges hibát, hiányosságot, sérülést. Az árú átvételét követően Társaság reklamációt nem fogad el.

Az áru átvételére munkaidőben, a Társasággal előre egyeztetett időpontban kerül sor.

A Vevőnek személyes áruátvétel esetén a megrendelt árut amennyiben készleten van, 8 naptári napon belül át kell vennie vagy az elszállításról gondoskodnia kell.

Ha a megrendelt áru készlethiányos, akkor az értékesítőnek az áru megérkezéséről szóló tájékoztatását követő 8 naptári napon belül kell a Vevőnek átvenni a terméket vagy az elszállításról gondoskodni.

8 naptári napon túli raktározás esetén a Társaság raktározási díjat számít fel, melynek díja nettó 1000 Ft/m2/nap. A raktározási díjnál a napelemek esetén raklap alapú a tárolási díj (1,8 m2) minden egész és töredék raklap esetén is egész raklapként számolva, inverter és rögzítés esetén pedig EUR raklap alapú (0,96 m2) a tényleges szállításra képes EUR raklapok számával arányosan, alusínek esetén 0,03 m2/sín-métere alapon számolva.

Újracsomagolási díj

Amennyiben a Vevő kérte a rendelés összekészítését, és az már szállításra előkészítésre került, majd ezt követően történik módosítás a megrendelés számában, tárgyában, vagy az elszállítás végső mennyiségében a Vevő kérésére, akkor a Társaság újracsomagolási díjat számol fel, melynek díja 3000 Ft/érintett raklapok vagy kötegek száma.

Áru át nem vétele a kért időpontban: amennyiben a Vevő kérte a rendelés összekészítését, és az előkészítésre került, majd ezt követően a Vevő a kért időpontban mégsem veszi át az árut, az összekészítés utáni 2. naptól raktározási díjat számítunk fel, a 8 naptári napon túli raktározási díjjal megegyező mértékben.

Az áru visszavétele

Amennyiben a vásárlástól számított 10 naptári nap nem telt el – esetén a Társaság adminisztratív és logisztikai költségeire visszáru-díjat számol fel, amely a tartószerkezet esetén az áru nettó árának 10%-a, napelem és inverter esetén az áru nettó árának 5%-a, és feltétele, hogy eredeti csomagolásban és sértetlenül, és nem használt állapotban kerüljön vissza az áru a raktárhelyiségbe. A visszavett áru esetén Vevő állít ki számlát a Társaság által kiállított szállítói rendelés szerinti megnevezésben és összegben, 8 napos átutalási határidővel. Azonnal beszámításra nincs lehetőség.

8. A tulajdonjog fenntartása

A Társaság az áru tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig fenntartja. A Vevő köteles tűrni a Társaság fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges intézkedéseit.

9. Jótállás, garancia, műszaki megfelelőség és dokumentációk

A Társaság a gyártók által nyújtott garanciális feltételek szerint nyújt garanciát, melynek feltételeit napelem és inverter esetén a számlával együtt kiállított garancialevél tartalmazza. A rögzítési és AC, DC villamossági termékekre nem kerül kiállításra külön garancialevél. K2 rögzítés esetén a garancia 12 év, DC villamossági termékekre 1 év, a gyártó garanciális feltételeinek és használati és telepítési útmutatójának betartásának feltételével.

A garanciális igény érvényesítésének helye a Társaság raktárhelye: 2051 Biatorbágy, Erdőalja u. 6., valamint a garancialevélen vagy a gyártó weboldalán feltüntetett szakszervíz. Amennyiben a gyártó Magyarországon szervízhálózatot tart fent, abban az esetben a Társaság nem köteles eljárni a garanciális igény (javítás vagy csere) esetén.

A tervezés és kiosztás, így rendszer-megfelelőség, illetve a rögzítési darabszám és műszaki, statikai megfelelőség ellenőrzése a megrendelő feladata és felelőssége.

A napelemek és inverterek angol nyelvű használati és telepítési utasítással vagy netes letöltéssel kerülnek szállításra, melyek fordítása nem a Társaság feladata – kivéve azoknál a termékeknél, ahol a gyártó biztosít magyar nyelvű használati és telepítési utasítást.

10. A szerződés megszüntetése

A Vevő a visszaigazolt és elfogadott megrendelést raktáron tartott tételek esetén 1%-os lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le, mely az előlegből kerül levonásra és adminisztrációs költségként kerül számlázásra.

A raktáron nem lévő tételeket csak abban az esetben mondhatja le a Vevő, ha a Társaság beszállítói partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondását, és ebben az esetben a Vevő köteles az esetleges felmerülő szállítási és egyéb költségeket is megfizetni az 1%-os lemondási díjon túl.

A Társaság jogosult elállni egyoldalú nyilatkozatával az adásvételtől / szállítási szerződéstől, vagy a szállítást további biztosítékok nyújtásához kötni, ha a Vevővel szemben csőd-, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési, adószám-törlési, végrehajtási- vagy más, a fizetőképességét érintő jogi eljárás indult, ebben az esetben a befizetett előleg a Társaság a Megrendelő részére visszafizeti.

11. Adatkezelés

A Vevő az azonosításához, cégadatai ellenőrzéséhez, működésének megítéléséhez kapcsolódóan hozzájárul, hogy adatait a Társaság a jogszabályi előírások és a Társaság adatkezelési szabályzata betartása mellett kezelje és ellenőrizze.
A Vevő elfogadja és hozzájárulását adja, hogy esetleges fizetési késedelméről a Társaság értesítse a céginformációs és hitelbiztosítási partnereit.

A Társaság az általa nyilvántartott személyes adatokról a Vevőnek kérésére köteles a Vevő saját adatairól felvilágosítást adni. Amennyiben Vevő a Társaság által kezelt adataiban bekövetkezett változást a Társaság felé nem jelenti be, úgy a Vevő mulasztásának időtartamára a Társaság mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól.

A Társaság az általa nyilvántartott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti. A Társaság a Vevő adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást szintén az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint teljesíthet.

12. Titoktartási kötelezettség és jó hírnév védelme

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, a másik Felet érintő adatokat, információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és kijelentik, hogy azokat – valamely hatóság részéről történő hivatalos megkeresés esetét kivéve – illetéktelen harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, hozzáférhetővé nem teszik, és kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. A titoktartási kötelezettség a Feleket a szerződés időtartama alatt és az annak megszűnését követő 2 (kettő) évig terheli. A titoktartási kötelezettséget megszegő Fél köteles az ezzel kapcsolatban felmerült mindennemű kárt megtéríteni. A jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettség nem terjed ki a fizetési fegyelemmel kapcsolatos információadásra.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően is tartózkodik a Társaság jó hírnevét sértő megnyilvánulástól, magatartástól.

13. Kapcsolattartás, értesítések

Felek a szerződés szerinti jogaik gyakorlásával, illetve kötelezettségeik teljesítésével összefüggő nyilatkozataikat írásban (e-mail, illetve postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményben) kötelesek egymás részére megtenni. A Felek által egymás részére megküldött postai küldeményeket azok igazolható átvétele esetén az átvétel időpontjában kézbesítettnek kell tekinteni. A tértivevényes ajánlott levélben a másik fél levelezési címére (1095 Budapest, Soroksári út 48. 8. épület 1/1.) elküldött nyilatkozat a levél, postára adásától számított 5. (ötödik) napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

A Vevő köteles az adataiban bekövetkező minden változást (így különösen nevének, székhelyének, telephelyének, illetve fióktelepének, vezető tisztségviselőinek, bankszámlaszámának vagy adószámának megváltozását) legkésőbb ezen változások hatálybalépésének napján a Társaság részére írásban bejelenteni. A Vevő vállalja, hogy amennyiben ellene kényszertörlési-, csőd-, felszámolási,- végelszámolási- vagy végrehajtási eljárás indul, illetve minden egyéb olyan körülmény felmerülése esetén, amely a szerződés teljesítését, illetve a Társaság követeléseinek kielégítését veszélyezteti, haladéktalanul írásban tájékoztatja a Társaságot. A Vevő köteles megtéríteni ezen kötelezettsége elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő minden kárt. Vevő a szerződésből eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészben, sem részleteiben nem ruházhatja át.

14. Az ÁSZF módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy bármely ÁSZF rendelkezés megváltoztatása esetén a változásról a Vevőt legalább a változások hatályba lépése előtt 15 nappal elektronikus levélben tájékoztatja, a változásokra vonatkozó adatokkal és az új ÁSZF elérhetőségével. Az ÁSZF esetleges módosítása a már folyamatban lévő megrendeléseket nem érinti. Amennyiben a Vevő az új ÁSZF és módosításait nem fogadja el, ez nem mentesíti őt a folyamatban lévő szolgáltatás ellenértékének a megfizetése alól, azonban a számla esedékességétől számított 8 napon belül igazolható módon, írásban közölnie kell a Társasággal azt, hogy az ÁSZF-et, illetőleg azok valamely módosítását nem fogadja el. Amennyiben az ÁSZF és azok módosítását követően a Vevő a számlát kiegyenlíti, az a Vevő részéről az ÁSZF és módosításaik kifejezett elfogadásának minősül.

15. Érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, vagy azzá válnának, az nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Felek az érvénytelen rendelkezést kötelesek haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek szándékához a lehető legközelebb áll. Amennyiben a jelen ÁSZF, illetve az egyedi szerződési feltételek magyar és valamely idegen nyelvű változata között eltérések vagy ellentmondások tapasztalhatók, úgy a Társaság és a Vevő közötti jogviszony tekintetében kizárólag a magyar nyelvű változat irányadó.

16. Irányadó jog

A Felek között fennálló szerződéses jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) és az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

A jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseire a Ptk. 6:77-6:81 §-ai az irányadóak.

17. Illetékességi kikötés

Felek a vitás kérdéseket igyekeznek tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, Felek a szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő esetleges jogviták rendezése vonatkozásában – a mindenkori jogszabályi értékhatártól függően – a Társaság székhelye szerinti területileg illetékes Bíróság, illetőleg az illetékes Törvényszék illetékességét kötik ki. A Felek által kikötött illetékesség nem zárja ki azt, hogy a Társaság – választása szerint – a Pp. szabályai szerint egyébként illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítson eljárást a Vevő ellen.

Budapest, 2022. november 17.