Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021.10.27.  napjától

Értelmező rendelkezések

ÁSZF: Általános szerződési feltételek napelemes háztartási méretű kiserőmű

Szerződés: Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött napelemes háztartási méretű kiserőmű tervezésére, engedélyeztetésére és telepítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés
Szerződő felek

Vállalkozó: A1 Solar Kft.
(székhely: 1222 Budapest, Méz utca 11.  adószám: 27285248-2-43)

Megrendelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki a szerződés alanya

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE): kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kW-t

Telepítési hely: Szerződésben megjelölt ingatlan

Pótmunka: Az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, ha annak elvégzése nem teszi a vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé

Többletmunka: A szerződésben foglaltak megvalósításához műszakilag szükségszerű munka
(A vállalkozó a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségeinek megtérítését követelheti a megrendelőtől, amely költségek felmerülése a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható).

Vis major: Az olyan körülmények, amelyekre a Fél nem képes hatást gyakorolni kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel

Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban mint ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött napelemes háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban mint HMKE) tervezésére, engedélyeztetésére és telepítésére, nyílászárók cseréjére, valamint hőszivattyú telepítésére vonatkozó vállalkozási szerződésnek (továbbiakban mint Szerződés).
1.2. Ha a Szerződés szövege és mellékletei, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltak egymásnak ellentmondanak, akkor a Szerződésben foglaltak az irányadóak.

2. Kapcsolattartás
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy minden lényeges körülményt, feltételt írásban (elektronikus levélben, e-mailben) egyeztetnek, mely során a Szerződésben megjelölt kapcsolattartási címeket használják. Az ezeken az e-mail címeken keresztül történő levelezés, kapcsolattartás (másolat esetén is) hivatalos értesítésnek minősül.
2.2. A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhelt fél a felelős.
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során változtatások, valamint pót-, illetve többletmunkálatok szükségessége merül fel, úgy azt a felek kötelesek egymással egyeztetni és arról jegyzőkönyvet felvenni.
2.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

3. Vállalkozói díj
3.1. A Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladat teljesítéséért a szerződésben meghatározott összegű díjra jogosult.
3.2. A nyílászáró cserénél a Vállalkozási díj tartalmazza a bontást és a beépítést, viszont nem tartalmazza az utólagos kőműves javítás munkadíját, anyagköltségét, a festés javítást, anyagköltségét, és a purhab eltakarását, szegőzését, nem tartalmaz továbbá árnyékolástechnikai terméket, szúnyoghálót.
3.3. A Megrendelő a vállalkozási díjat a sikeres, és a mindkét fél által aláírt teljesítésigazolással leigazolt műszaki átadás –átvételt követően, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében köteles megfizetni.
3.4. A Megrendelő vállalja, hogy a számlázást megelőzően közli a Vállalkozóval a számlázási igényeit (például: fordított adózás rendje szerinti elszámolás).
3.5. A Vállalkozó feladatának teljesítését követően a meglévő mérőóra helyett egy új mérőórára felszerelése szükséges. A Vállalkozó feladatai azonban kizárólag a csere lebonyolításához szükséges dokumentumok elkészítése és a csere lebonyolításához szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása. Tekintettel arra, hogy a tényleges óracsere elvégzése nem a Vállalkozó, hanem a közüzemi szolgáltató feladata, a vállalkozási díj kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás átvétel lebonyolítása, amelynek része a fent hivatkozott dokumentáció elkészítése, a tényleges óracsere azonban nem.
3.6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.
3.7. A vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig minden leszállított és felszerelt eszköz és berendezés Vállalkozó tulajdonában marad. Erre tekintettel – amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget -, úgy tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult Megrendelő költségére a napelemes rendszert leszerelni, és a helyszínről elszállítani. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az újra fel nem használható anyagok költsége őt terheli, amelyről Vállalkozó jogosult számlát kiállítani.
3.8. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult árat emelni, ha előre nem tervezhető, vagy előre nem látható okok miatt (iparági, szállítási változások, havária, stb.) a szerződésben rögzített áron elvégzett munka után vesztesége keletkezne. A Vállalkozónak kijelenti, hogy az eredeti árrésnél magasabb értékben nem emel árat. Amennyiben a Megrendelő ezt nem fogadja el, a Vállalkozó jogosult a szerződés egyoldalú felmondására, és az addig elvégzett munka utáni díjak kiszámlázására.
3.9. Amennyiben az áramszolgáltató a Műszaki Gazdasági tájékoztatóban az igénybejelentést elutasítja, úgy felek újratárgyalják a szerződés műszaki tartalmát és a díjazást.

4. Teljesítési határidők
4.1. Az áramszolgáltató felé a hálózati csatlakozás ügyintézésének várható ideje az igénybejelentéstől számítottan: 2-3 hónap. Vállalkozó az áramszolgáltató hatáskörében felmerült határidők betartásáért, valamint az óracsere időpontjának meghatározásáért felelősséget nem vállal.
4.2. Felek a Kölcsönszerződés/Támogatói Okirat/Támogatási Szerződés kézhezvételét követőn a rendszer telepítésének időpontjáról (teljesítés) egyeztetnek, amelynek feltételei:

  1. Az eredetiben aláírt szerződés megléte.
  2. A Műszaki Gazdasági Tájékoztató áramszolgáltató általi megküldése.
  3. Az önerő és a szállítói előleg beérkezése.

4.3. Megrendelő kötelessége a telepítés előre egyeztetett időpontjában a telepítésnek a saját hatáskörébe tartozó feltételeit Vállalkozó számára biztosítani:

  1. Helyszín biztosítása a kivitelezés megkezdéséhez és a kivitelezés teljes időtartama alatt.
  2. Az ingatlan kivitelezéssel érintett részeinek (például: tető, udvar, padlás, kábelút, inverter helye, lakáselosztó helyiség) akadálymentesítése és áram biztosítása.
  3. Konzultáció lehetőségének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt (műszaki problémák és felmerülő esztétikai kérdések egyeztetése végett)
  4. A kivitelező kollégák számára szociális helyiség (WC, mosdó) biztosítása.

4.4. Vállalkozó – amennyiben felek másképp nem állapodnak meg – köteles legkésőbb az 4.2-es pontban felsorolt összes feltétel együttes teljesülését követő 90 munkanapon belül a rendszert I. osztályú minőségben a telepítési helyszínre leszállítani, készre szerelni és üzemkészen átadni. Amennyiben a munkálatok több napot vesznek igénybe, úgy a Vállalkozó 90 napon belül vállalja a munkálatok befejezését és üzemkész átadását.
4.5. A kiszállítás és a telepítés a 4.4. pontban meghatározottól eltérő időpontban kizárólag abban az esetben történhet, amennyiben az időjárási-, vagy egyéb körülmények a munkavégzés megkezdését

5. Műszaki átadás-átvétel
5.1. A szerződésben rögzítettek teljesítése a Vállalkozó által kitűzött időpontban szerződésben meghatározott értesítés alapján műszaki átadás-átvételi eljárás során történik, amelyről a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv igazolja a munka elvégzését és működőképes átadását (teljesítési igazolás), amelyet Megrendelő és Vállalkozó kapcsolattartója (vagy meghatalmazottja) ír alá. Amennyiben a felek felelős műszaki vezetőt, illetőleg műszaki ellenőrt vettek igénybe, úgy a jegyzőkönyvet ők is aláírják.
5.2. A szolgáltatói engedélyeztetés a teljesítéstől és annak határidejétől függetlenül vállalt szerződéses kötelezettsége a Vállalkozónak, az átadás-átvételi eljárásnak nem része.
5.3. A területileg illetékes áramszolgáltató által esetlegesen előírt mérőhely szabványosítás és/vagy teljesítmény bővítés megvalósítása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés nem része a szerződésnek, így azok elvégeztetése, illetve annak költségei Megrendelőt terhelik.
5.4. A tűzeseti leválasztó kapcsoló beépítését jogszabály írja elő kötelezően, amennyiben bizonyos körülmények előállnak. Amennyiben kivitelezéskor kiderül, hogy a tűzeseti leválasztó kapcsolót be kell építeni, annak költségeit a Megrendelőnek fedeznie kell, a szerződésben foglalt összegen felül.
5.5. Műszaki átadás-átvétel meghiúsulása
5.5.1. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teljesítéssel kapcsolatban kifogást terjeszt elő, úgy azt a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a hiba olyan kisebb hiba, amely az átadás-átvételt nem akadályozza, (tehát a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagyis élet, baleset- és vagyonvédelmi kockázatot nem rejt magában) úgy a hibalista felvételével az átadás-átvételi eljárás (teljesítés) megvalósul, és a Vállalkozó köteles a hiba haladéktalan kijavítására.
5.5.2. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) nem jelenik meg és/vagy megtagadja a teljesített munka átvételét, úgy a Vállalkozó újabb időpontot tűz ki egy újabb műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására – amennyiben a felek közösen más időpontban nem állapodnak meg – 5 munkanapon belüli időpontra. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelőnek a megadott lakcímére megküldi.
5.5.3. Amennyiben az újabb átadás-átvételi eljárás is sikertelen és a Megrendelő kifogást nem terjeszt elő, úgy a Vállalkozó megbízása teljesítettnek tekinthető és a Vállalkozó jogosult a számla kiállítására.
5.5.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, azonban a műszaki átadás-átvételnek a Megrendelő érdekkörében felmerült, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból van akadálya, úgy a Vállalkozó jogosult rész-számla kibocsátására, amelynek mértéke (az előleggel együtt) a vállalkozói díj 90 %-a.
5.6. A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog) szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű működésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszerű használathoz általában szükséges. A munkákat Megrendelő átvenni köteles, az átadás-átvételt nem késleltetheti az épület készültségi állapota és a beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat ill. a belső épületgépészeti rendszer kiépítésének hiánya vagy késedelme.
5.7. Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra vonatkozó összes iratot (például: számla, gépkönyv, jótállási jegy), és megadja a szolgáltatott dolgok felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt.

6. Felek jogai és kötelezettségei
6.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a napelemes rendszer telepítése fő szabály szerint nem építési engedélyköteles tevékenység. Előfordulhatnak azonban ettől eltérő helyi szabályozások, illetőleg olyan helyi rendelkezés, amely a munkálatok megkezdését bejelentési kötelezettséghez köti. Felmerülhet az építési engedélyezés akkor is, amikor a jelen szerződés tárgyát képező megbízás egy már építési engedélyhez kötött nagyobb projekt része. A telepítést megelőzően Megrendelő köteles írásban tájékoztatni Vállalkozót a fenti körülmények fennállásáról. Ebben az esetben az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően felelős műszaki vezető jár el és az építési napló (elektronikus) vezetése kötelező. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen információkat nem minden esetben ismerheti meg a Vállalkozó. A Megrendelő felel a tájékoztatás elmulasztásáért.
6.2. Megrendelő kötelessége a telepítés előre egyeztetett időpontjában a telepítésnek a saját hatáskörébe tartozó feltételeit Vállalkozó számára biztosítani:
6.3. Helyszín biztosítása a kivitelezés megkezdéséhez és a kivitelezés teljes időtartama alatt.
6.4. Az ingatlan kivitelezéssel érintett részeinek (tető, udvar, padlás, kábelút, inverter helye, lakáselosztó helyiség, stb) akadálymentesítése és áram biztosítása.
6.5. Konzultáció lehetőségének biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt (műszaki problémák és felmerülő esztétikai kérdések egyeztetése végett)
6.6. A kivitelező kollégák számára szociális helyiség (WC, mosdó) biztosítása.
6.7. Amennyiben a telepítés a szerződés. szerinti határidőben (módosított határidőben) Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból hiúsul meg, A Megrendelő jogosult a késedelmes munkanapok után az elmaradt energiatermelésnek megfelelő pénzösszeget kötbérként érvényesíteni, amely összeg az elszámoláskor a vállalkozási munkadíjból engedményként kerül jóváírásra.
6.8. Az elmaradt energiatermelés megállapítását a PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) hozamkalkulátor-szoftver segítségével állapítja meg.
6.9. Amennyiben a telepítés a szerződés. szerinti határidőben (módosított határidőben) Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból (2. pont) késedelmet szenved, illetve újbóli kiszállással jár, úgy Vállalkozó jogosult ezt kiszámlázni a Megrendelő felé. Amennyiben a közös együttműködés az 2. pont Megrendelő általi nem teljesítése miatt meghiúsul, úgy Vállalkozó jogosult a vállalkozói díj 1,5 %-os mértékének megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címén Megrendelő felé kiszámlázni, a Megrendelő pedig azt köteles a Vállalkozó részére megfizetni.
6.10. Megrendelő kötelessége Vállalkozó részére hiánytalanul átadni a hálózati csatlakozás ügyintézéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a Vállalkozó által adott adatbekérőben, illetve dokumentum listában foglaltak szerint.
6.11. Vállalkozó köteles az eljárás során Megrendelő képviseletében annak érdekeit szem előtt tartva legjobb tudása szerint eljárni. Vállalkozó az áramszolgáltató hatáskörébe tartozó feladatokért (pl. mérőóra cseréje, mérőhely szabványosítása, teljesítmény bővítés, az inverter működésének megfelelő feszültségszint biztosítása stb.) ill. határidők betartásáért, továbbá az ügyintézés során a Megrendelő által átadott adatok és dokumentumok hiányosságai és hibái miatt felmerült késedelemért és a rendszer ebből eredő késedelmes hálózatba kapcsolásáért nem vállal felelősséget.
6.12. Vállalkozó indokolt esetben a teljesítés során eltérhet az árajánlatban megadott konkrét márkáktól és típusoktól, de csak abban az esetben, ha a helyettesítő termékek minősége és műszaki tartalma az árajánlatban szereplőkkel egyező vagy annál jobb. Erről Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni.
6.13. Vállalkozó a jelen szerződés alapján ráháruló feladatok teljesítéséhez a saját díja terhére közreműködőt vagy alvállalkozót vehet igénybe, kinek munkájáért, mint sajátjáért felel.
6.14. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződésben foglaltak eredményes, határidőre történő teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az a fél felelős, akinek a mulasztás felróható. Megrendelő vállalja, hogy káresemény esetén 24 órán belül írásban vagy szóban tájékoztatja Vállalkozót és az esetleges kárfelvételig a helyszínt nem állítja helyre. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy Vállakozó biztosítója megtagadhatja a kár kifizetését és így a kárért Megrendelőnek kell vállalni a felelősséget.
6.15. Amennyiben a Megrendelő által elfogadott árajánlat inverter kommunikáció beüzemelését is tartalmazza, abban az esetben a telepítés időpontjában a működő internet-kapcsolat biztosítása Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben a kommunikáció beüzemelése Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, és Vállalkozónak ismételt kiszállás során kell ezt kiviteleznie, akkor ezért Vállalkozó bruttó 10.000 Ft munkadíjat, ezen felül (a telepítés címe és Vállalkozó telephelye közötti távolságra) bruttó 200 Ft/km díjat számol fel a megállapodott vállalkozói díjon felül. Az ezen okból nem teljeskörűen teljesített telepítés a teljesítési határidőre is halasztó hatállyal van. Az inverter felügyeleti eszközének és applikációjának szüksége van jó minőségű, erős wifi jelre, hálózatra, melynek biztosítása, minden esetben a Megrendelő feladata. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő hálózat a Vállalkozó a nála lévő jel erősítővel próba üzemet végezhet, amennyiben ezzel az eszközzel az inverter felcsatlakozik, úgy egyértelműen a Megrendelő hálózatával van probléma. A Megrendelő a wifi jel erősítő eszközt a Vállalkozótól megveheti, ennek tényét a teljesítés igazolás kell írásban rögzíteni. A Vállalkozó az eszközt utólagosan számlázza ki, a Megrendelő átutalással köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő nem kívánja a wifi jel erősítő eszközt megvenni, az a Vállakozó leszereli, de továbbiakban a felügyeleti szoftver beállítása nem a szerződés része, azt többlet munkában, a mindenkor hatályos árszabás szerint ( kiszállási díj + óradíj) kiszámlázni jogosult.
6.16. Ha a Vállalkozóval egyidejűleg a munkaterületen más vállalkozók is dolgoznak, a Megrendelő köteles megteremteni a munka gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket, a Vállalkozó pedig köteles munkáját a többi vállalkozóval összehangolni. A munka nem megfelelő megszervezésével másnak okozott kárt a mulasztó köteles megtéríteni.
6.17. A Vállalkozó által telepített rendszer műszaki teljesítésének határa a beépített inverterek váltakozó feszültség (AC) oldali elosztó kimeneti kapcsáról induló, az épület villamos hálózatára csatlakozó kábel csatlakozási pontjáig terjed. A Vállalkozó elvégzi a napelemes rendszer és az épület villamos hálózatának összekapcsolását. A mérőhelynek, a csatlakozási pontnak és az épület villamos hálózatának és azok állapotának meg kell felelniük a vonatkozó szabályoknak és előírásoknak. Jelen szerződésnek nem része az épület villamos hálózatának, a csatlakozási pontnak és a mérőhelynek a felülvizsgálata és esetleges javítása. A szabványos és megfelelő állapotú villamos hálózatnak, csatlakozási pontnak és mérőhelynek biztosítása a Megrendelő feladata.
6.18. A telepítés során az egyértelműen Vállalkozó által okozott károkat Vállalkozó köteles kijavítani vagy megtéríteni Megrendelő részére.
6.19. A kivitelezés során esetlegesen sérülő cserepek pótlása a Megrendelő feladata és költsége.
6.20. A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha és amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése vagy a szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény következménye. Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó érdekkörén, nem volt előre látható és nem vezethető vissza Vállalkozó hibájára, mulasztására vagy gondatlanságára és el nem hárítható. Vis maiornak tekinthető továbbá a koronavírus (COVID-19) okozta késedelmes kivitelezés is.
6.21. A területileg illetékes áramszolgáltató által esetlegesen előírt mérőhely szabványosítás és/vagy teljesítmény bővítés megvalósítása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés nem része jelen vállalkozási szerződésnek, így azok elvégeztetése, illetve annak költségei Megrendelőt terhelik.
6.22. A tűzeseti leválasztó kapcsoló beépítését jogszabály írja elő kötelezően, amennyiben bizonyos körülmények előállnak. Amennyiben kivitelezéskor kiderül, hogy a tűzeseti leválasztó kapcsolót be kell építeni, annak költségeit az Ügyfélnek fedeznie kell, ha azt az árajánlat nem tartalmazza.
6.23. Műszaki átadás-átvétel meghiúsulása
6.23.1 Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teljesítéssel kapcsolatban kifogást terjeszt elő, úgy azt a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a hiba olyan kisebb hiba, amely az átadás-átvételt nem akadályozza, (tehát a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagyis élet, baleset- és vagyonvédelmi kockázatot nem rejt magában) úgy a hibalista felvételével az átadás-átvételi eljárás (teljesítés) megvalósul, és a Vállalkozó köteles a hiba haladéktalan kijavítására.
6.23.2. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) nem jelenik meg és/vagy megtagadja a teljesített munka átvételét, úgy a Vállalkozó újabb időpontot tűz ki egy újabb műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására – amennyiben a felek közösen más időpontban nem állapodnak meg – 5 munkanapon belüli időpontra. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelőnek a lakcímére megküldi.
6.23.3. Amennyiben az újabb átadás-átvételi eljárás is sikertelen és a Megrendelő kifogást nem terjeszt elő, úgy a Vállalkozó megbízása teljesítettnek tekinthető és a Vállalkozó jogosult a számla kiállítására.
6.23.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, azonban a műszaki átadás-átvételnek a Megrendelő érdekkörében felmerült, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból van akadálya, úgy a Vállalkozó jogosult rész-számla kibocsátására, amelynek mértéke (az előleggel együtt) a vállalkozói díj 90 %-a.
6.24. Megrendelő vállalja, hogy a Támogatói Okirat / Támogatási Szerződés megérkezését követően Vállalkozót haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül értesíti.

7. Jótállás
7.1. Vállalkozó a szerelési munkájára minimálisan 5 év garanciát (Jótállás) vállal. Amennyiben a beszerelésre kerülő inverter termékgaranciája meghaladja az öt évet, úgy a termékgarancia időtartamáig a szerelési garancia valamennyi fő alkatrészre (napelemes panel, inverter, tartószerkezet) automatikusan meghosszabbodik. A további alkatrészekre, eszközökre és kiegészítőkre nem vonatkozik az 5 éven felüli szerelési garancia meghosszabbodása.
7.2. Amennyiben a Szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlatban a 7.1. alatti jótállási kötelezettséget meghaladó időtartamú gyártói garanciák szerepelnek, úgy ezekért a további kötelezettségekért a termékek gyártója a termékhez kiállított jótállási jegyen feltüntetettek szerint áll jót. Vállalkozó ebben az esetben minden tőle telhetőt megtesz a Megrendelő panaszának a közvetítése körében.
7.3. Szerződés alapján Vállalkozó a berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése közben fellépő hibák elhárítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó a rendszer elemeinek ellopása, rongálása, elemi kár, vis maior esetén nem tartozik felelősséggel. Az eszközök szakszerűtlen használata, mechanikai sérülése, rongálás vagy elemi csapás által történt sérülése, a működését befolyásoló mértékű szennyeződése, a készülékek burkolatának eltávolítása az adott berendezéssel kapcsolatos jótállási kötelezettség megszűnéséhez vezet.
7.4. A Projekt keretében beszerzésre kerülő eszközöket hivatalos forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól szerezzük be, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

8. A szerződés módosítása, megszűnése, egyéb rendelkezések
8.1. A szerződést Felek kizárólag írásban módosíthatják. A Felek a módosítás írásbeliségeként elfogadják a 3. pont szerinti alakiságot.
8.2. A szerződést bármelyik fél felmondhatja rendkívüli felmondással abban az esetben, ha a másik fél a szerződésben foglalt kötelezettségeinek bizonyíthatóan nem tesz eleget.
8.3. A Szerződést bármelyik fél jogosult 15 napos felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül felmondani az alábbiak szerint.
8.3.1. Amennyiben Megrendelő kívánja a Szerződést a teljesítést megelőzően felmondani, úgy a szerződésben foglaltak részarányos teljesítését, de minimum a szerződéses összeg 20%-át kell az elszámolás alapjának tekinteni.
8.3.2. Ha a Vállalkozó kívánja a Szerződést felmondani, úgy vállalja, hogy a már rendelkezésre álló dokumentumokat, engedélyeket és egyéb iratokat Megrendelő részére átadja. Elállás esetén a Vállalkozó 15 napon belül visszatéríti a tervezési és engedélyeztetési költséggel és egyéb járulékos költségekkel (összesen 110.000 Ft + ÁFA) csökkentetten a Megrendelő számára az általa korábban megfizetett előleget.
8.4. Felek a vitás kérdéseket igyekeznek tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Vállalkozó székhelye szerinti területileg illetékes Bíróság, illetőleg az illetékes Törvényszék kizárólagos illetékességének.
8.5. Megrendelő kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a telepítésen készült fényképeket és az Elégedettségi kérdőíven közölt adatokat/véleményeket marketing célokra felhasználja.
8.6. Megrendelő nyilatkozik, hogy a www.napelemespalyazatok.hu, valamint az A1solar.hu honlapokon az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
8. Egyéb rendelkezések
8.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.